Lejebetingelser

Senest ændret: 22. april 2024

1) Depositum:
Der indbetales et depositum på 500 kr. ved oprettelsen af et lejemål. Depositummet vil blive tilbagebetalt senest 6 uger efter fraflytning.

Hvis der ikke bliver betalt leje, kan depositummet blive inddraget til at dække omkostninger, skade eller leje.

2) Betaling af leje:
Betalingen forfalder d. 1. i hver måned og betales forud. Ved indgåelse af lejeaftale indbetales depositum og første måneds leje. Betaling sker gennem kortbetaling og tilmeldes automatisk betaling. Ved indbetaling af udestående efter forfald opkræves rykkergebyrer og morarenter ifølge renteloven.

3) Manglende betaling:
Ved manglende eller gentaget forsinket betaling vil lejemålet blive spærret for adgang. Spærringen udløser et gebyr på 300 kr., der forfalder ved genetablering af adgang til lejemålet.

4) Regulering af leje:
Der vil ske en årlig regulering af lejen pr. 1 januar i forhold til nettoprisindekset i det foregående år. Dog minimum 5 %.

5) Benyttelse af det lejede:
Det lejede må kun benyttes til opmagasinering. Lejer må ikke foretage ændringer af det lejede af nogen art. Det er ikke tilladt at oplagre genstande, der er særligt brandfarlige eller eksplosive. Maskiner skal drænes for olier og væsker inden oplagring, ligesom genstande såsom køleskabe, frysere og lignende, skal tømmes for alle væsker eller indpakkes forsvarligt. Ligeledes er det heller ikke tilladt, at opbevare fødevarer, let fordærvelige varer, ildelugtende produkter eller dyr. Såfremt opbevarede genstande gør skade på bygning, bygningsdele eller andre lejeres opbevarede ejendele, er lejer erstatningsansvarlig over for udlejer og/eller tredjepart.

Lejer er uberettiget til at foretage ændringer, bore huller, eller skrue i vægge og gulve i det lejede.

Billigtlager stiller sækkevogn og møbelhund til rådighed. Fjernes/ødelægges nogen af disse, vil det koste lejer et gebyr på henholdsvis 1.500 kr. for sækkevogn og 250 kr. for møbelhund.

6) Adgang til det lejede:
Der er adgang til lejemålet 24/7 året rundt. Adgang foregår gennem SMS-styrede døre på ejendommens facade. Lejer skal selv anskaffe en hængelås til lejemålet.

Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lign., der kunne opstå som følge af svigt af automatiske døre, strømsvigt eller andre tekniske anlæg.

7) Ændring af åbningstid:
Udlejer kan med 14 dages forudgående skriftligt varsel ændre åbningstiderne med øjeblikkelig virkning både midlertidigt eller permanent.

8) Afståelse og fremleje:
Lejer har ingen afståelsesret og ingen fremlejeret til lejemålet.

9) Forsikring:
Udlejers forsikring dækker brand- og vandskade. Lejer er selv forpligtet til at sikre at hængelåsen er forsikringsgodkendt (klasse grøn), og selv anskaffe sig løsøreforsikring om nødvendigt.

Ved brandopstandelse eller vandskade, der skyldes en lejers ulovligt opbevarede ejendele (se punkt 5), er denne lejer erstatningspligtig over for udlejer og tredjepart. Ansvaret er derfor udtrykkeligt lejers, og i det omfang lejer skønner det nødvendigt selv at tegne forsikring herom.

10) Opsigelse:
Lejemålet kan opsiges når som helst. Opsigelsen sendes via login på Billigtlagers hjemmeside eller skriftligt gennem kontaktformularen på Billigtlagers hjemmeside. Lejemålet er gyldigt den løbende måned. Der gives ingen refusion hvis lejer flytter sine ting inden lejemålets udløb.

Udlejer kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel. Udlejer har ret til at genudleje lejemålet, når det lejede er ryddet og afleveret.

Derudover kan udlejer ophæve lejemålet øjeblikkeligt hvis lejers adfærd er upassende (se punkt 13) eller der udøves hærværk på ejendommen eller ejendommens område.

11) Aflevering af lejemål:
Ved lejemålets ophør, er lejer forpligtiget til af aflevere lejemålet i samme ordentlige stand, som det var ved lejemålets overtagelse. Hvis lejemålet ikke forefindes i samme stand, som ved overtagelse af lejer, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er derudover forpligtiget til at betale leje under istandsættelsesperioden. For at udlejer kan gøre brug af salgsfuldmagten, er det en betingelse, at lejer trods fremsendelse af gyldigt påkrav ikke har betalt skyldige lejerestancer inden for den i påkravet anførte frist. Ved manglende betaling skal udlejer efter udløb af den i påkravet anførte betalingsfrist fremsende ophævelse samt varsel om at eventuelle effekter i lagerrummet vil blive solgt af udlejer for lejers regning, medmindre lejer inden 14 dage fra modtagelsen af anbefalet brev har betalt den skyldige restance.

12) Salgsfuldmagt:
Lejer skal have afhentet sine opbevarede genstande senest kl. 24 på udløbsdagen. Lejer giver ved underskrift på lejekontrakten samtykke til, at udlejer må bortskaffe/sælge samtlige effekter der måtte befinde sig i lejemålet efter endt lejeperiode. Udlejer har ret til at dække sine omkostninger til ethvert krav udlejer måtte have mod lejer med opnået salgsprovenu, uanset hvordan dette krav måtte være opstået.

13) Færdsel på ejendommens område:
Såfremt lejer har en psykisk påvirket, fysisk, støjende eller truende adfærd over for personale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og Billigtlagers område.

Det er ikke tilladt at medbringe dyr i det lejede eller i ejendommens indendørsområder, såsom gange og administrationslokaler.

14) Rygning:
Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på Billigtlagers ejendom og vil blive meldt til politiet.

15) Bestemmelser og henvisninger i øvrigt:
Udlejer eller dennes stedfortræder, har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, hvis forholdene kræver det, herunder for skadesikring, brand eller anden kritisk situation.

Ligeledes har udlejer ret til, ved 14 dages forudgående varsel, at få adgang til lejemålet med henblik på vedligeholdelse, reparationer, eftersyn o. lign.

Er der ikke truffet særlig aftale ved etablering af lejemål, henvises der til lejelovgivningens almindelige bestemmelser.

Ved underskrift af lejekontrakten, accepterer lejer at udlejer må kontakte lejer telefonisk og på mail.